Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Καταστροφικό για τους ελαιοπαραγωγούς το σχέδιο της κυβέρνησης////Aπο το FILIATRANET..BLOGSPOT.COM

2014-06-01 19:24:03
Φωτογραφία για Καταστροφικό για τους ελαιοπαραγωγούς το σχέδιο της κυβέρνησης
Το σχέ­διο προ­βλέ­πει αν­τί των 1.200 ελαιοτριβείων, που λει­τουρ­γούν σή­με­ρα την δημι­ουρ­γί­α δυ­ο m­e­ga-ε­λαι­ο­τρι­βεί­ων Την δη­μι­ουρ­γί­α δυ­ο m­e­ga-ε­λαι­ο­τρι­βεί­ων σχεδιάζει η κυ­βέρ­νη­ση στα ε­πό­με­να 10 χρό­νια βά­ση του σχε­δί­ου που υ­πέ­βα­λε ο κ. Στουρ­νά­ρας στο E­u­r­o­g­r­o­up το­νί­ζει σε δή­λω­σή του ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θ. Πε­τρά­κος. Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Πε­τρά­κος στην δή­λω­σή του α­να­φέ­ρει:

«Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου, λει­τουρ­γών­τας ως εν­το­λο­δό­χος των πο­λυ­ε­θνι­κών και των τρα­πε­ζών, «σχε­διά­ζει» στα ε­πό­με­να 10 χρό­νια ο­λό­κλη­ρη η γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­γω­γή να ε­λέγ­χε­ται α­πό πέν­τε με έ­ξι με­γά­λες ε­ται­ρεί­ες. Αυ­τό προ­βλέ­πει το σχέ­διο που υ­πέ­βα­λε ο κ. Στουρ­νά­ρας στο E­u­r­o­g­r­o­up, και προ­σπά­θη­σε να κρά­τη­σε μυ­στι­κό μέ­χρι τις ε­κλο­γές, για την α­νά­πτυ­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας τα ε­πό­με­να χρό­νια. Το σχέ­διο βα­σί­ζε­ται σε με­λέ­τες οι ο­ποί­ες υ­πα­γο­ρεύ­τη­καν α­πό πο­λυ­ε­θνι­κές ε­ται­ρεί­ες.

Συγ­κε­κρι­μέ­να το σχέ­διο αυ­τό προ­βλέ­πει:

“Αν­τί των 1.200 ε­λαι­ο­τρι­βεί­ων, που λει­τουρ­γούν σή­με­ρα σε ό­λη τη χώ­ρα να δη­μι­ουρ­γη­θούν μό­νο δυ­ο m­e­ga-ε­λαι­ο­τρι­βεί­α δυ­να­μι­κό­τη­τος 100.000 – 150.000 τό­νων το κα­θέ­να που θα α­πορ­ρο­φούν ό­λη την πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου. Μά­λι­στα α­να­φέ­ρουν την Κρή­τη και την Πε­λο­πόν­νη­σο σαν δύ­ο προ­τει­νό­με­να μέ­ρη εγ­κα­τά­στα­σής τους.N­α δη­μι­ουρ­γη­θούν 2 ή 3 με­γά­λες μο­νά­δες συ­σκευ­α­σί­ας φρού­των και λα­χα­νι­κών σε Κεν­τρι­κή Ελ­λά­δα, Βό­ρεια Ελ­λά­δα και στην Πε­λο­πόν­νη­σο.

==========================================================================

Eλπιζουμε να μην συμβει κατι τετοιο, η μηπως αφου περασαν οι εκλογες θα αρχισουν τα οργανα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου